- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Info

Sanok, 11.05.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 38,60 m 2, położonego na I piętrze w budynku przy ul. Sadowej 34/20 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 69.060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2015 r. o godz. 11 00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6906,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku
pokój 403 (IV piętro) do dnia 27.05.2015 r. do godz. 10 00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 27.05.2015 r. w kasie SSM po godz. 13 00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315,316
III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Sanok, 11.05.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 38,60 m 2, położonego na I piętrze w budynku przy ul. Sadowej 34/16 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 66.550,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 25.05.2015 r. o godz. 11 00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6655,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku
pokój 403 (IV piętro) do dnia 25.05.2015 r. do godz. 10 00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 25.05.2015 r. w kasie SSM po godz. 13 00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315,316
III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


Sanok, 11.05.2015 r.

INFORMACJA


Przetarg na malowanie  klatek  schodowych w budynkach mieszkalnych SSM  został rozstrzygnięty w dniu 29.04.2015 r.
Wybrano oferty złożone przez:
- ZAKŁAD REMONTOWO- BUDOWLANY :ARTURO-BUD” Bukowsko 103a, 38-505 Bukowsko
- ZAKŁAD REMONTOWO- BUDOWLANY Władysław Pałys, Bukowsko 103A, 38-505 Bukowsko
- FIRMA BUDOWLANO- TRANSPORTOWA „STALFRED” Alfred Szmyd, Stróże Małe 32,  38-500 Sanok

Szczególowa informacjaSanok, 8.05.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na najem:
1. Lokali:
a) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 – I piętro - pow. 99,11 m2
b) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 – parter - pow. 47,53 m2
c) lokal w budynku przy ul. Traugutta 11  – I piętro  - pow. 26,00 m2
2. Termin wynajęcia lokali:
a) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - pow. 99,11 m2, pow. 47,53 m2 - po rozstrzygnięciu przetargu
b) lokal w budynku przy ul. Traugutta 11 – do uzgodnienia.
3. Branża: handlowa, usługowa, biurowa.
4. Cena wywoławcza najmu i wysokość wadium wynosi:
a) 7,00 zł za m2/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium       700,00 zł
b) 20,00 zł za m2/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium       960,00 zł
c) 10,00 zł za m2/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium       260,00 zł

5. Cena wywoławcza najmu zawiera podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka.
6. Cena wywoławcza najmu nie obejmuje opłat komunalnych.

7. Wadium należy wpłacić w kasie SSM do dnia 26-05-2015 r. do godz. 10.00 lub  przelewem na konto SSM w PKO BP oodział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 25-05-2015 r.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 26-05-2015 r. o godz. 11.00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9.
9. Lokale można oglądać w dni robocze w porozumieniu:
a) lokale w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - administracja  os. Błonie – tel. 13 464 22 95, w godz.  9.00 – 11.00; 14.00-15.00.
b) lokal w budynku przy ul. Traugutta 11 - administracja os. Traugutta I, II -  tel. 13 464 60 85, w godz.  9.00 – 11.00; 14.00-15.00.
10. SSM zastrzega prawo odstąpienia od przetargu na dany lokal lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
11. Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 oraz w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.

Regulamin przetarguSanok, 6.05.2015 r.

INFORMACJA

Przetarg na wymianę stolarki na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych SSM został rozstrzygnięty w dniu 29.04.2015r.
Wybrano ofert
ę złożoną przez:
- Usługowy Zakład Eksploatacyjny „ABREM” A. Gierczak B. Pilch Sanok ul.
Langiewicza 6a.

SzczegółySanok, 27.04.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony - licytacja - na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek wraz z zabudowaniami, położonych w Sanoku przy ul. Stankiewicza 2, obręb geodezyjny Dąbrówka.
1. Działki wraz z zabudowaniami:
         1) nr 13/46 - o powierzchni 1140,00 m2, KW 68786 zabudowanej:
          -  budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 281,20 m2
         2) nr 13/108 - o powierzchni 1180,00 m2, KW 68786 zabudowanej:
          -  budynkiem administracyjnym (handlowo-biurowym dwukondygnacyjnym) o powierzchni użytkowej  644,97 m2
         3) nr 13/109 - o powierzchni 885,00 m 2, KW 68786 zabudowanej:
          -  kotłowni o powierzchni użytkowj 123,49 m2
          -  składem opału o powierzchni użytkowej 113,08 m2
2. Termin wydania nieruchomości:
         1)  nr 13/46 - o powierzchni 1 140,00 m2 - od 01.09.2015 r.
         2)  nr 13/108 - o powierzchni 1 180,00 m2
od 01.09.2015 r.
         3)  nr 13/109 - o powierzchni 885,00 m2  -  po roztrzygnięciu przetargu
3. Cena wywoławcza i wysokość wadium wynosi:
         
1)  pow. 1 140,00 m 2  - 160 600,00 zł - wadium     4 000,00 zł
         
2)  pow. 1 180,00 m 2   - 631 000,00 zł - wadium   13 000,00 zł
         
3)  pow. 885,00 m 2     - 94 050,00 zł  - wadium     2 500,00 zł
4. Wadium należy wpłacić w kasie SSM do dnia 12-05-2015 r. do godz. 10.00  lub  przelewem na konto SSM w PKO BP oodział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 08-05-2015 r. oraz przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 12-05-2015 r. o godz. 11.00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9.
6. Działki wraz z zabudowaniami można oglądać w dni robocze (poniedziałek-piętek) w porozumieniu z administracją os. Traugutta III - tel. 13 46 46 195, w godz.  11.00
13.00.
7. SSM zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
8. Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1, w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9 oraz na stronie internetowej www.sanockasm.pl

Regulamin przetarguSanok. 15.04.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na najem:
1. Lokali:
a) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 – I piętro - pow. 99,11m2
b) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 – parter - pow. 47,53m2
c) lokal w budynku przy ul. Traugutta 11  – I piętro  - pow. 26,00m2
2. Termin wynajęcia lokali:
a) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - pow. 99,11m2, pow. 47,53m2 - po rozstrzygnięciu przetargu
b) lokal w budynku przy ul. Traugutta 11 – do uzgodnienia.
3. Branża: handlowa, usługowa, biurowa.
4. Cena wywoławcza najmu i wysokość wadium wynosi:
a) 8,00 zł za m 2/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium       800,00 zł
b) 25,00 zł za m 2/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium    1 200,00 zł
c) 12,00 zł za m 2/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium       330,00 zł

5. Cena wywoławcza najmu zawiera podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka.
6. Cena wywoławcza najmu nie obejmuje opłat komunalnych.

7. Wadium należy wpłacić w kasie SSM do dnia 05-05-2015 r. do godz. 10.00  lub  przelewem na konto SSM w PKO BP oodział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 04-05-2015 r.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 05-05-2015 o godz. 11.00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9.
9. Lokale można oglądać w dni robocze w porozumieniu:
- lokale w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - administracja  os. Błonie – tel. 13 46 42 295, w godz.  9.00 – 11.00; 14.00-15.00.
- lokal w budynku przy ul. Traugutta 11 - administracja os. Traugutta I, II -  tel. 13 46 46 085, w godz.  9.00 – 11.00; 14 00-15.00.
10. SSM zastrzega prawo odstąpienia od przetargu na dany lokal lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 oraz w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.

Regulamin przetarguSanok, 13.04.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 37,90 m 2, położonego na III piętrze w budynku przy ul. Sadowej 4/45 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 74 470,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7447,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku – pokój 403 (IV piętro) do dnia 29.04.2015 r. do godz. 10 00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 29.04.2015 r. w kasie SSM po godz. 13 00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315,316 – III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.
Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Sanok, 13.04.2015 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie: malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do regulaminu przetargu.
1. Regulamin przetargu określający warunki szczegółowe można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 2015-04-13.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 2015-04-28 do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej:
„Malowanie klatek schodowych”
3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 2015-04-28 do godz. 14.00.
4. Postępowanie przetargowe odbędzie się z Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Sanok, ul. Traugutta 9 w dniu 2015-04-29 o godz. 13.00
5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin
Załącznik do regulaminu


Sanok, 12.04.2015 r

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na dostawę, wymianę stolarki okiennej z PCV na klatkach schodowych budynków mieszkalnych (demontaż i montaż), wyszczególnionych w załączniku do regulaminu przetargu.
1. Regulamin przetargu, określający warunki szczegółowe, można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 2015-04-13.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Dostawa i wymiana stolarki okiennej z PCV” należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 2015-04-28 do godz. 15.00.
3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 2015-04-28 do godz. 14.00.
4. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 2015-04-29 o godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.
5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin

                                                           

Sanok, 2.04.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 30,00 m 2, położonego na parterze w budynku przy ul. Cegielnianej 34/27 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 69444,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote).
Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6944,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku – pokój 403 (IV piętro) do dnia 22.04.2015 r. do godz. 10.00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 22.04.2015 r. w kasie SSM po godz. 13.00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315,316 – III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.
Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Sanok, 25.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na najem:
1. Lokali:
a) w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 – I piętro- pow. 99,11 m 2
b) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 – parter - pow. 47,53 m 2
2. Termin wynajęcia lokali:
a) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - pow. 99,11 m 2 -  po rozstrzygnięciu przetargu
b) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 pow. 47,53 m 2  - od 04.05.2015r.
3. Branża: handlowa, usługowa, biurowa.
4. Cena wywoławcza najmu i wysokość wadium wynosi:
a) 8,00 zł za m 2/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium       800,00 zł
b) 30,00 zł za m 2/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium    1 500,00 zł

5. Cena wywoławcza najmu zawiera podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka.
6. Cena wywoławcza najmu nie obejmuje opłat komunalnych.

7. Wadium należy wpłacić w kasie SSM do dnia 14-04-2015r. do godz. 10 00  lub  przelewem na konto SSM w PKO BP oodział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 13-04-2015r.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 14-04-2015 o godz. 11.00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9.
9. Lokale można oglądać w dni robocze w porozumieniu z administracją  os. Błonie - tel. 13 46 42 295,  w godz. 9.00 - 11.00; 14 00-15 00.
10. SSM zastrzega prawo odstąpienia od przetargu na dany lokal lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
11. Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 oraz w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.

Załącznik:
Regulamin przetargu 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego