- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Info

Sanok. 15.04.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na najem:
1. Lokali:
a) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 – I piętro - pow. 99,11m2
b) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 – parter - pow. 47,53m2
c) lokal w budynku przy ul. Traugutta 11  – I piętro  - pow. 26,00m2
2. Termin wynajęcia lokali:
a) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - pow. 99,11m2, pow. 47,53m2 - po rozstrzygnięciu przetargu
b) lokal w budynku przy ul. Traugutta 11 – do uzgodnienia.
3. Branża: handlowa, usługowa, biurowa.
4. Cena wywoławcza najmu i wysokość wadium wynosi:
a) 8,00 zł za m 2/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium       800,00 zł
b) 25,00 zł za m 2/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium    1 200,00 zł
c) 12,00 zł za m 2/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium       330,00 zł

5. Cena wywoławcza najmu zawiera podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka.
6. Cena wywoławcza najmu nie obejmuje opłat komunalnych.

7. Wadium należy wpłacić w kasie SSM do dnia 05-05-2015 r. do godz. 10.00  lub  przelewem na konto SSM w PKO BP oodział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 04-05-2015 r.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 05-05-2015 o godz. 11.00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9.
9. Lokale można oglądać w dni robocze w porozumieniu:
- lokale w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - administracja  os. Błonie – tel. 13 46 42 295, w godz.  9.00 – 11.00; 14.00-15.00.
- lokal w budynku przy ul. Traugutta 11 - administracja os. Traugutta I, II -  tel. 13 46 46 085, w godz.  9.00 – 11.00; 14 00-15.00.
10. SSM zastrzega prawo odstąpienia od przetargu na dany lokal lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 oraz w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.

Regulamin przetarguSanok, 13.04.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 37,90 m 2, położonego na III piętrze w budynku przy ul. Sadowej 4/45 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 74 470,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7447,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku – pokój 403 (IV piętro) do dnia 29.04.2015 r. do godz. 10 00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 29.04.2015 r. w kasie SSM po godz. 13 00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315,316 – III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.
Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Sanok, 13.04.2015 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie: malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do regulaminu przetargu.
1. Regulamin przetargu określający warunki szczegółowe można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 2015-04-13.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 2015-04-28 do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej:
„Malowanie klatek schodowych”
3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 2015-04-28 do godz. 14.00.
4. Postępowanie przetargowe odbędzie się z Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Sanok, ul. Traugutta 9 w dniu 2015-04-29 o godz. 13.00
5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin
Załącznik do regulaminu


Sanok, 12.04.2015 r

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na dostawę, wymianę stolarki okiennej z PCV na klatkach schodowych budynków mieszkalnych (demontaż i montaż), wyszczególnionych w załączniku do regulaminu przetargu.
1. Regulamin przetargu, określający warunki szczegółowe, można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 2015-04-13.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Dostawa i wymiana stolarki okiennej z PCV” należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 2015-04-28 do godz. 15.00.
3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 2015-04-28 do godz. 14.00.
4. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 2015-04-29 o godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.
5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin

                                                           

Sanok, 2.04.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 30,00 m 2, położonego na parterze w budynku przy ul. Cegielnianej 34/27 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 69444,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote).
Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6944,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku – pokój 403 (IV piętro) do dnia 22.04.2015 r. do godz. 10.00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 22.04.2015 r. w kasie SSM po godz. 13.00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315,316 – III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.
Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Sanok, 25.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na najem:
1. Lokali:
a) w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 – I piętro- pow. 99,11 m 2
b) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 – parter - pow. 47,53 m 2
2. Termin wynajęcia lokali:
a) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - pow. 99,11 m 2 -  po rozstrzygnięciu przetargu
b) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 pow. 47,53 m 2  - od 04.05.2015r.
3. Branża: handlowa, usługowa, biurowa.
4. Cena wywoławcza najmu i wysokość wadium wynosi:
a) 8,00 zł za m 2/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium       800,00 zł
b) 30,00 zł za m 2/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium    1 500,00 zł

5. Cena wywoławcza najmu zawiera podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka.
6. Cena wywoławcza najmu nie obejmuje opłat komunalnych.

7. Wadium należy wpłacić w kasie SSM do dnia 14-04-2015r. do godz. 10 00  lub  przelewem na konto SSM w PKO BP oodział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 13-04-2015r.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 14-04-2015 o godz. 11.00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9.
9. Lokale można oglądać w dni robocze w porozumieniu z administracją  os. Błonie - tel. 13 46 42 295,  w godz. 9.00 - 11.00; 14 00-15 00.
10. SSM zastrzega prawo odstąpienia od przetargu na dany lokal lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
11. Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 oraz w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.

Załącznik:
Regulamin przetarguSanok, 11.03.2015r.  


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg na wymianę bram stalowych i drewnianych na stalowe w budynkach mieszkalnych SSM został rozstrzygnięty w dniu 03-03-2015r.
Wybrano ofertę złożoną przez:
- Eugeniusz Leśniak ZPU GIENEX Ślusarstwo i Kowalstwo ul. Młynarska 6, 38-200 Jasło.

Sanok, 10.03.2015 r.


OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 30,00 m2, położonego na parterze w budynku przy ul. Cegielnianej 34/27 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 73302,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwa złote).
Przetarg odbędzie się w dniu 25.03.2015 r. o godz. 11 00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7330,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku – pokój 403 (IV piętro) do dnia 25.03.2015 r. do godz. 10 00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 25.03.2015 r. w kasie SSM po godz. 13 00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315, 316 – III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.
Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Sanok, 13.02.2015r.  


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg ofertowy na:  wykonanie robót budowlanych polegających na : remoncie chodników i miejsc postojowych przy ul. Langiewicza 1 w Sanoku, remoncie chodników, podestów, ścianek wejściowych przy ul. Armii Krajowej 11,13,17 w Sanoku, remoncie chodników przy al. Wojska Polskiego 4, ul. I Armii Wojska Polskiego 6-14 w Sanoku,  został rozstrzygnięty w dniu 12.02.2015r.
N a wykonanie remontu chodników i miejsc postojowych przy ul. Langiewicza 1 w Sanoku (Lokalizacji nr 1) została wybrana oferta Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59, natomiast na  wykonanie remontu chodników, podestów, ścianek wejściowych przy ul. Armii Krajowej 11,13,17 w Sanoku (Lokalizacji nr 2) i
remontu chodników przy al. Wojska Polskiego 4, ul. I Armii Wojska Polskiego 6-14 w Sanoku (Lokalizacji nr 3) została wybrana oferta Firmy Budowlano-Transportowej „STALFRED” Alferd Szmyd, 38-500 Sanok, Stróże Małe 32.

Planowany termin rozpoczęcia prac remontowych będzie uzależniony od warunków atmosferycznych, przy sprzyjającej pogodzie prace rozpoczną się w marcu.
Równocześnie z remontem chodników planujemy uporządkować teren przy chodnikach, zostaną zamontowane nowe ławki parkowe, stojaki na rowery. W miejscach rozebranych placów asfaltowych wykonamy nowe nasadzenia drzew niskich i krzewów.


Sanok, 13.02.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 30,00 m 2, położonego na parterze w budynku przy ul. Cegielnianej 34/27 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 77160,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (Dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7716,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku – pokój 403 (IV piętro) do dnia 09.03.2015 r. do godz. 10 00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 09.01.2015 r. w kasie SSM po godz. 13.00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315, 316 – III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.
Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Sanok, 10.02.2015 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie wymiany bram stalowych i drewnianych na stalowe, wyszczególnionych w załączniku do regulaminu przetargu.

1. Regulamin przetargu, określający warunki szczegółowe, można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 2015-02-16.

2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Wymiana bram stalowych i drewnianych na stalowe” należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 2015-03-02 do godz. 15.00.

3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 2015-03-02 do godz. 14.00.

4. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 2015-03-03 o godz. 11.00 w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.

5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Załączniki:
Regulamin przetargu
Wymiary bram


Sanok, 10.02.2015 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na dostawę, wymianę stolarki okiennej z PCV na klatkach schodowych budynków mieszkalnych (demontaż i montaż), wyszczególnionych w załączniku do regulaminu przetargu.

1. Regulamin przetargu, określający warunki szczegółowe, można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 2015-02-16.

2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Dostawa i wymiana stolarki okiennej z PCV” należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 2015-03-02 do godz. 15.00.

3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 2015-03-02 do godz. 14 00.

4. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 2015-03-03 o godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.

5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Załączniki:
Regulamin przetargu


Sanok, 29.01.2015r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie chodników i miejsc postojowych przy ul. Langiewicza 1 w Sanoku, remoncie chodników, podestów, ścianek wejściowych przy ul. Armii Krajowej 11,13,17 w Sanoku, remoncie chodników przy al. Wojska Polskiego 4, ul. I Armii Wojska Polskiego 6-14 w Sanoku:
1. Termin realizacji: 30.06.2015
r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót i regulaminie przetargu.
3. Regulamin przetargu i przedmiary robót można odebrać od dnia 02-02-2015
r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. 313 lub tel. 13 464
21 29.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 12-02-2015
r. o godz. 10.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 12-02-2015
r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu
,
2. Formularz ofertowy,
3. Umowa

4. Przedmiary i Szkice sytuacyjne.
Lokalizacja 1
ul. Langiewicza 1 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny)
Lokalizacja 2
ul. Armii Krajowej 11,13,17 (przedmiar robót-wejścia, przedmiar robót- chodniki, szkic sytuacyjny),
Lokalizacja 3
al. Wojska Polskiego 4, ul. I Armii Wojska Polskiego 6-14  (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego