- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

Sanok, 17.03.2017 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na najem lokalu w budynku przy ul. Traugutta 9 w Sanoku - parter
powierzchnia  42,52  m2.

1. Branża handlowo-usługowo-biurowa.
2. Cena wywoławcza 30,00 zł za m2/m-c + obowiązujący podatek VAT - wadium 1 276,00 zł.
3. Cena wywoławcza najmu zawiera podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka obowiązujące w 2017 r.
4. Cena wywoławcza najmu nie obejmuje opłat komunalnych.
5. Wadium należy wpłacić przelewem na konto: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 7202 0001 4332  w terminie do 27.03.2017 r. do godz. 15.00.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 28.03.2017 r. o godz. 11.00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9.
7. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administracją. os. Traugutta I, II -  tel. 13 46 46 085, w godz. od 9.00
11.00; 14.00-15.00.
8. SSM zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
9. Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 oraz w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.

Regulamin przetargu
Sanok, 21.02.2017 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie: malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do regulaminu przetargu.
1. Regulamin przetargu określający warunki szczegółowe można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 24.02.2017 r.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 16.03.2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Malowanie klatek schodowych".
3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub do dnia 16.03.2017 r. do godz. 14.00.
4. Postępowanie przetargowe odbędzie się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Sanok, ul. Traugutta 9 w dniu 17.03.2017 r. o godz. 11.30

5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin Przetargu
Załącznik do ogłoszenioa o przetargu


Sanok, 3.01.2017 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku informuje, że posiada do wynajęcia n/w lokale użytkowe z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, biurową:

1. W budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - I piętro - pow. 50,30m2 - od 1 stycznia 2017r.

2. W budynku przy ul. Traugutta 9 - I piętro - pow. 19,19 m2 - od 1 lutego 2017r.
3. W budynku przy ul. Traugutta 9 - parter - pow. 42,52 m2 - od 1 marca 2017r.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 - od poniedziałku do piątku - w godz. od 7.00 - 15.00, tel. 13 46 46 696.


Sanok, 15.12.2016 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 60,30 m 2, położonego na IV piętrze w budynku przy ul. Jana Pawła II 47/30 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 01.02.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym (pokój nr 315, III piętro).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 12.500,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku (pokój nr 403, IV piętro) do dnia 01.02.2017 r. do godz. 10 00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w dniu 01.02.2017 r. w kasie SSM po godz. 13 00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym (pokój nr 315, III piętro) Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego