- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Info

Sanok, 10.11.2016 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 60,30 m2, położonego na IV piętrze w budynku przy ul. Jana Pawła II 47/30 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym (pokój nr 315, III piętro).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 13.000,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku (pokój nr 403, IV piętro) do dnia 30.11.2016 r. do godz. 10 00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w dniu 30.11.2016 r. w kasie SSM po godz. 13 00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym (pokój nr 315, III piętro) Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Sanok, 16.09.2016 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie chodników drogi dojazdowej i utwardzeniu powierzchni gruntu przy ul. Kochanowskiego 30,32,34,40, ul. Ogrodowej 17,19,21 w Sanoku,

1. Termin realizacji: 30.11.2016 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót i  regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu i przedmiary robót można odebrać od dnia 19-09-2016r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. 313 lub tel. (13) 46-42-129.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 28-09-2016r. o godz. 10.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 28-09-2016r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Przedmiar.
5. Szkic sytuacyjny.


Sanok, 7.09.2016 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 60,30 m 2, położonego na IV piętrze w budynku przy ul. Jana Pawła II 47/30 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 143.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2016 r. o godz. 11 00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym (pokój nr 315, III piętro).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 14.300,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku (pokój nr 403, IV piętro) do dnia 28.09.2016 r. do godz. 10 00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w dniu 28.09.2016 r. w kasie SSM po godz. 13 00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym (pokój nr 315, III piętro) Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Sanok, lipiec 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku informuje, że posiada do wynajęcia n/w lokal użytkowy:

W budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - I piętro - pow. 50,30 m2.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 - od poniedziałku do piątku                     - w godz. od 7.00 - 15.00, tel. (13) 46 46 696.


Sanok, 27.06.2016 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1  zaprasza do złożenia oferty na opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla projektu  „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku”
1. Termin realizacji: 16.08.2016 r.
2. Zakres robót określono w   regulaminie zamówienia  na realizację usługi .
3.  Regulamin zamówienia można odebrać od dnia 27-06-2016 r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie zamówienia można uzyskać w pok. 313 lub tel. 13 464 21 29.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 04-07-2016 r. o godz. 10.00.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 04-07-2016 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W zamówieniu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie zamówienia.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania zamówienia, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin zamówienia na realizację usługi.
2. Formularz ofertowy.


Sanok, 7.06.2016 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie: remontu chodnika przy budynku handlowo-usługowym przy ul. Traugutta 9 w Sanoku.
Regulamin przetargu określający warunki szczegółowe można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 2016-06-13.
Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 2016-06-29 do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej:
„Remont chodnika Traugutta 9"
Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 2016-06-29 do godz. 14.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Sanok, ul. Traugutta 9 w dniu 2016-06-30 o godz. 11.00
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:
Regulamin przetargu


Sanok, 31.05.2016 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie chodników przy ul. Dembowskiego i utwardzeniu powierzchni gruntu przy ul. Ogrodowej 15 w Sanoku.
1. Termin realizacji: 31.07.2016r .
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót i  regulaminie przetargu.
3.  Regulamin przetargu i przedmiary robót można odebrać od dnia 01-06-2016r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. 313 lub tel. 13 464 21 29.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6.  Termin składania ofert upływa dnia 09-06-2016 r. o godz. 10.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 09-06-2016r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Przedmiary i Szkice sytuacyjne.
Lokalizacja 1
remont chodników ul. Dembowskiego (przedmiar robót, szkic sytuacyjny).
Lokalizacja 2
utwardzenie powierzchni gruntu ul. Ogrodowa 15 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny).

Uwaga: w dniu 1.06.2016 poprawiono przedmiar utwardzenie powierzchni gruntu ul. Ogrodowa 15

Sanok, 19.04.2016 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych SSM został rozstrzygnięty w dniu 12.04.2016r.
Wybrano oferty złożone przez:

- Zakład Remontowo – Budowlany „ARTURO-BUD” Artur Pałys Bukowsko 103a
Wykaz budynków:
Lp. Adres budynku:
Osiedle Traugutta III
1. Jana Pawła II 47
2. Sadowa 18c
Osiedle Słowackiego
3. Jasna 3
4. Słowackiego 34
5. Stara 4,6,8
Osiedle Błonie
6. Zagórz ul. Wolności 34

- Zakład Remontowo – Budowlany Władysław Pałys Bukowsko 103a
Wykaz budynków:
Lp. Adres budynku
Osiedle Traugutta I, II
1. Kopernika 8
2. Kopernika 6
Osiedle Traugutta III
3. Jana Pawła II 45
4. Jana Pawła II 53
Osiedle Słowackiego
5. Cerkiewna 17

- Usługowy Zakład Eksploatacyjny „ABREM” s.c. B. Pilch, A.Gierczak
, ul. Langiewicza 6a; Sanok
Wykaz budynków:
Lp. Adres budynku
Osiedle Traugutta III
1. Sadowa 18d
2. Sadowa 18b
3. Kiczury 14

- Firma Budowlano-Transportowa „STALFRED” Alfred Szmyd Stroże Małe 32; Sanok
Wykaz budynków:
Lp. Adres budynku
Osiedle Traugutta I, II
1. Kopernika 10
2. Traugutta 21
Osiedle Traugutta III
3. Jana Pawła II 53b
4. Jana Pawła II 51
Osiedle Słowackiego
5. Berka Joselewicza 10
6. Sobieskiego 18
7. Stara 1,3,5


Sanok, 8.04.2016 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie chodników przy al. gen. Prugara-Ketlinga 6,8,10, al. gen. Prugara-Ketlinga 18a,20, ul. Traugutta 21, ul. Zielonej 30 i utwardzeniu powierzchni gruntu płytami betonowymi przy ul. Wąskiej 7, ul. Sadowej 16, ul. Sadowej 34, ul. Zielonej 30 w Sanoku.

1. Termin realizacji: 31.07.2016 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót i  regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu i przedmiary robót można odebrać od dnia 12-04-2016r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. 313 lub tel. (13) 46-42-129.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 21-04-2016 r. o godz. 10.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 21-04-2016 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Przedmiary i Szkice sytuacyjne.
Lokalizacja 1
remont chodników al. gen. Prugara-Ketlinga 6,8,10 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny).
Lokalizacja 2
remont chodników al. gen. Prugara-Ketlinga 18a,20 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
remont chodników i utwardzenie powierzchni gruntu ul. Zielona 30 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny).
Lokalizacja 3
remont chodników ul. Traugutta 21 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny).
Lokalizacja 4
utwardzenie powierzchni gruntu ul. Wąska 7 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny).
Lokalizacja 5
utwardzenie powierzchni gruntu ul. Sadowa 16 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
utwardzenie powierzchni gruntu ul. Sadowa 34 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny).Sanok, 2.04.2016 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie: malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do regulaminu przetargu.
1. Regulamin przetargu określający warunki szczegółowe można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 2016-03-25.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 2016-04-11 do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Malowanie klatek schodowych"
3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 2016-04-11 do godz. 14.00.
4. Postępowanie przetargowe odbędzie się z Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Sanok, ul. Traugutta 9 w dniu 2016-04-12 o godz. 11.30

5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu
Załącznik_wycena


Sanok, 22.03.2016 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg na wymianę stolarki na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych SSM został rozstrzygnięty w dniu 15-03-2016r.
Wybrano ofertę złożoną przez:

- Usługowy Zakład Eksploatacyjny „ABREM" A. Gierczak B. Pilch Sanok ul. Langiewicza 6a.
Załącznik z informacją o budynkach, w których nastąpi wymiana stolarki oraz jej ilości ilości znajduje się tutaj.Sanok, 14.03.2016 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący wyboru wykonawcy robót na wymianę i konserwację ław kominiarskich wyszczególnionych w załączniku do regulaminu przetargu.

1. Regulamin przetargu, określający warunki szczegółowe, można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 18.03.2016 r. w godz. 8.00-15.00.

2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na wykonanie robót wymiana i konserwacja ław kominiarskich” należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 06.04.2016 r. do godz. 9.00.

3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 06.04.2016 r. do godz. 9.00.

4. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 06.04.2016 r. o godz. 11.30 w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.


5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu
załącznik nr 1

Sanok, 14.03.2016 r.

INFORMACJA

Przetarg na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych SSM przeprowadzony w dniu 01-03-2016 r., został unieważniony.

Sanok, 7.03.2016 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie chodników przy ul. Sadowej 34, al. Szwajcarii 2,4,6, al. gen. Prugara-Ketlinga 12 i placu przy ul. Sobieskiego 18 w Sanoku, został rozstrzygnięty w dniu 02.03.2016r. Na wykonawcę remontu chodników (Lokalizacji nr 1,2,3) i placu (Lokalizacji nr 4) została wybrana oferta Firmy „HOUSEBUD” Paweł Tomasik, Rzuchowa 153, 33-114 Rzuchowa.
Planowany termin rozpoczęcia prac remontowych będzie uzależniony od warunków atmosferycznych, przy sprzyjającej pogodzie prace rozpoczną się w marcu. Termin zakończenia wszystkich robót planuje się na 31 maja bieżącego roku.
Równocześnie z remontem chodników planujemy uporządkować teren przy chodnikach, zostaną
zamontowane nowe ławki parkowe, stojaki na rowery, wykonamy nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Sanok, 26.02.2016 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na dostawę, wymianę stolarki okiennej z PCV na klatkach schodowych budynków mieszkalnych (demontaż i montaż), wyszczególnionych w załączniku do regulaminu przetargu.
1. Regulamin przetargu, określający warunki szczegółowe, można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 26.02.2016 r.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Dostawa i wymiana stolarki okiennej z PCV” należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 14.03.2016r. do godz. 15.00.
3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 14.03.2016 r. do godz. 14.00.
4. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 15.03.2016 r. o godz. 11.30 w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.

5.Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu + załącznik


Sanok, 9.02.2016 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie: malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do regulaminu przetargu.
1. Regulamin przetargu określający warunki szczegółowe można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 2016-02-12.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 2015-02-29 do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Malowanie klatek schodowych"
3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 2015-02-29 do godz. 14.00.
4. Postępowanie przetargowe odbędzie się z Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Sanok, ul. Traugutta 9 w dniu 2015-03-01 o godz. 11.30

5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu
Wykaz klatek schodowych

Sanok, 9.02.2016 r.

OGŁOSZENIE

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie chodników przy ul. Sadowej 34, al. Szwajcarii 2,4,6, al. gen. Prugara-Ketlinga 12 i placu przy ul. Sobieskiego 18 w Sanoku:

1. Termin realizacji: 31.05.2016 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót i  regulaminie przetargu .
3.  Regulamin przetargu i przedmiary robót można odebrać od dnia 10-02-2016 r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. 313 lub tel. 13 464 21 29.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6.  Termin składania ofert upływa dnia 22-02-2016 r. o godz. 10.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 22-02-2016 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.

3. Przedmiary i Szkice sytuacyjne.
Lokalizacja 1
ul. Sadowa 34 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny)
Lokalizacja 2
al. Szwajcarii 2,4,6 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
Lokalizacja 3
al. gen. Prugara-Ketlinga 12  (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
Lokalizacja 4

ul. Sobieskiego 18 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego